ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : มุมมองด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น Local Governance : The Perspective on People Participation in Local Government Administration

นันธิดา จันทร์ศิริ

Abstract


            บทความทางวิชาการนี้เป็นบทสำรวจองค์ความรู้ที่ว่าด้วยธรรมาภิบาลในระดับ
ท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หมายของธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทสำคัญที่ส่งผล
ต่อแนวคิดธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น และ 3) เพื่อสำรวจองค์ความรู้ด้านแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

            ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดทางการจัดการปกครองโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการหรือการปกครอง โดยในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวคิดที่มีการรับรู้
ในวงกว้าง มีการตีความ และนำไปใช้หลายแนวทาง รวมถึงระดับท้องถิ่นอันมี
จุดเริ่มต้นสำคัญมาจากการนำเสนอนโยบายของธนาคารโลก ในปี ค.ศ. 1989
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจให้กับบางประเทศกำลังพัฒนาและ
ส่งผลสำคัญต่อการ บริหารจัดการในทุกระดับรวมถึงระดับท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในบริบทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วนได้เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการตามความต้องการของสังคม

บริบทด้านกระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคิดการ
กระจายอำนาจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
แนวคิดธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งปรากฎอยู่ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ
และการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น โดยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการบริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่น


Keywords


ธรรมาภิบาล; ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น; การมีส่วนร่วมของประชาชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

ติดต่อ: สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [ISSN 1906-1048]
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์. 0-7791-3363 โทรสาร. 0-7791-3364 e-mail : jhs.sru@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย: ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบของ Open Journal Systems