สาระสำคัญของการนำไปสู่การปฏิบัติของหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (Point of Main idea Conway to Implement as Principle for Understanding Accessibility and Development)

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

Abstract


โจทย์ หลักสำหรับการเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ คือ “การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ แก่นแท้ของหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ส่วนโจทย์เฉพาะสำหรับวงสนทนาของกลุ่มนี้คือ “สาระสำคัญและการนำไปสู่การปฏิบัติของหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

โจทย์เฉพาะจึงมีประเด็นสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) สาระสำคัญอันเป็นแก่นแท้ในการสร้างเป็นองค์ความรู้สำหรับการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และ (๒)กระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้อันเป็นแก่นแท้จะเกิดขึ้นโดยยาก ถ้าผู้ที่เป็นภาคีมองไม่เห็นปัญหาและตัวชี้วัดอย่างสอดคล้องต้องกัน ทั้งส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ที่เป็นองค์ความรู้และกระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติ


Keywords


เข้าถึง; เข้าใจ; และพัฒนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2553 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

ติดต่อ: สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [ISSN 1906-1048]
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์. 0-7791-3363 โทรสาร. 0-7791-3364 e-mail : jhs.sru@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย: ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบของ Open Journal Systems