[1]
หนูพระอินทร์อ. 2016. ปกหน้าใน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 8, 3 (Dec. 2016).