(1)
แย้มขะมัง ท.; ปัญญายศธนากรณ์น. การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp Farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-District, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr. jhsc 2019, 11, 72-112.