หนูพระอินทร์อ. (2016). ปกหน้าใน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3). Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/542