หนูพระอินทร์อ. ปกหน้าใน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), v. 8, n. 3, 19 Dec. 2016.