หนูพระอินทร์อัมพวรรณ. 2016. “ปกหน้าใน”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 8 (3). http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/542.