รัตนชัยภ. (2016) “การตีความกฎหมายอาญา : คดีดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า โดยการใช้โทรศัพท์ (Interpretation of Criminal Law: Abuse Case by Using Telephone)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3), pp. 125-154. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/530 (Accessed: 12August2020).