หนูพระอินทร์อ. (2016) “ปกหน้าใน”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3). Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/542 (Accessed: 12August2020).