[1]
แย้มขะมัง ท. and ปัญญายศธนากรณ์น., “การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr”, jhsc, vol. 11, no. 3, pp. 72-112, Dec. 2019.