[1]
รัตนชัยภ., “การตีความกฎหมายอาญา : คดีดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า โดยการใช้โทรศัพท์ (Interpretation of Criminal Law: Abuse Case by Using Telephone)”, jhsc, vol. 8, no. 3, pp. 125-154, Dec. 2016.