หนูพระอินทร์อ. “ปกหน้าใน”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), Vol. 8, no. 3, Dec. 2016, http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/542.