แย้มขะมัง ทาริกา, and ปัญญายศธนากรณ์นันทวัจน์. “การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp Farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-District, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11, no. 3 (December 23, 2019): 72-112. Accessed May 26, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1042.