รัตนชัยภูภณัช. “การตีความกฎหมายอาญา : คดีดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า โดยการใช้โทรศัพท์ (Interpretation of Criminal Law: Abuse Case by Using Telephone)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 8, no. 3 (December 19, 2016): 125-154. Accessed August 12, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/530.