หนูพระอินทร์อัมพวรรณ. “ปกหน้าใน”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 8, no. 3 (December 19, 2016). Accessed August 12, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/542.