Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, -, สำนักงานกองบรรณาธิการ
-, -, Suratthani Rajabhat University
-, Christopher John Hawes, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University

B

Buripakdi, Adcharawan, Walailak University

C

Chanawong, Sirinit, Faculty of Liberal Arts; Mahihol University
Chanawong, Sirinit, Suratthni Rajabhat University
Changkid, Nantawan, Suratthni Rajabhat University
Chantavong, Charoen, Suratthni Rajabhat University

H

Hapol, Sujira, Faculty of Social Sciences & Humanities; Yonok University
Hawes, Chris, Suratthni Rajabhat University
Horpet, Manop, Suratthani Rajabhat University

K

K.T.S. Sarao, Professor, Preah Sihanouk Raja Sanskrit University
Kantawong, Nittaya
Kim, Hyun Hee, Hanyang University,Seoul Korea

L

Laws, Kevin, University of Sydney

N

Nakarin, Preemon, Walailuk University

P

Phiasuphan, Kantinan, Suratthani Rajabhat University
Punyaboon, Rachroat, Suratthni Rajabhat University

S

Satidporn, Wichuda, Suratthni Rajabhat University
Sitthitikul, Pragasit, Walailak University

W

Watthanaboon, Supanrigar, Suratthni Rajabhat University

กาญจนะวรรณ, นิตยา, Associate Member of the Royal Institute, Art Bureau, the Royal Institute.
กาญจนะวรรณ, นิตยา, Suratthani Rajabhat University
กาลพันธ์, กมลทิพย์, โปรมแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กาลวิบูลย์, สุมาลัย
กาลวิบูลย์, สุมาลัย, Suratthni Rajabhat University
กิตติการอำพล, ตฤณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กิตติมหาเจริญ, สหะโรจน์, Suratthni Rajabhat University
กิตติมหาเจริญ, สหะโรจน์, Faculty of Humanities and Social Science, Suansunandha Rajabhat University
กิตติวรากู, นันทสิทธิ์, Chaing Mai University
กุลขำ, เขมจิรา, โรงเรียนนานาชาติสมุย

ขันติกุล, ภูสิทธ์, Suan Sunandha Rajabhat University
ขุนหนู, วิทวัส, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คงกุล, จารุณี, กลุ่มวิชาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คงเหมือนเพ, กลิ่น, Suratthni Rajabhat University
คงเหมือนเพชร, กลิ่น, Suratthni Rajabhat University
ครุธเนตร, พรรณธร, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
คันธานนท์, สุนันทา, Suratthni Rajabhat University
คำปลอด, กอบกุลณ์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จันทร์กลํ่า, นรอรรถ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ศิริ, นันธิดา, Suratthani Rajabhat University
จันทร์ศิริ, นันธิดา, หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จันทร์ศิริ, นันธิดา, School of Liberal Arts Walailak University. (Thailand)
จันนิ่ม, พญอม, Suratthni Rajabhat University
จาตุรัตน์, วาสนา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จารุมณี, นิคม, สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จารุวร, ปรมินท์, Faculty of Arts Chulalongkorn University
จำนงค์ยา, เจษฎาภรณ์, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จำรัสพันธุ์, วิยุทธ์, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.
จิตกรณ์กิจศิลป์, ปราณี, National Institute of Development Administration
จีนนุ่น, พัชลินจ์, Suratthni Rajabhat University
จีนนุ่น, พัชลินจ์, สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จีรวรรณ ศรีหนูสุด, วนิษา ติคำ, Suratthani Rajabhat University

ชนะวงศ์, เปรมชญา, Suratthni Rajabhat University
ชลายนนาวิน, อัจฉรา, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชะมารัมย์, สุรศักดิ์, คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชัยศรี, วุฒินันท์, Suratthani Rajabhat University
ชามะรัตน์, ธนพฤกษ์, สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชูทัพ, วัศรนันทน์, สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์, ศิริรัตน์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์, ศิริรัตน์, Suratthni Rajabhat University

ซาดัดคาน, อยับ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ณ ถลาง, เอกวิทย์, Suratthni Rajabhat University

ดวงจันทร์, เกียรติศักดิ์, Suratthani Rajabhat University
ดวงจันทร์, เกียรติศักดิ์, Faculty of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University.
ด้วงชนะ, อร่ามรัศมิ์, Suratthani Rajabhat University

ตั้งจิตสมคิด, วิไล, Dhonburi Rajabhat University
ตั้งเจริญ, วิรุณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติคำ, วนิษา, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University.
ติคำ, วนิษา, สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต๊ะวิชัย, ศุภชัย, Faculty of Arts Silpakorn University

ถิ หั่ง, เจือง, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ถิ หั่ง, เจือง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University (Thailand)
ถิ หั่ง, เจือง, อาจารย์ประจำภาคหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ถิรารางค์กูล, ณฐภัทร, Suratthani Rajabhat University

ทองเจริญ, ประทุมทิพย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ทองเจริญ, ประทุมทิพย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ทองเจริญ, ประทุมทิพย์, Suratthani Rajabhat University (Thailand)
ทองแก้ว, กฤษณะ, Lecturer in the Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University and Ph.D.Candidate in Sociology, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.
ทองแก้ว, กฤษณะ, Suratthni Rajabhat University
ทองแก้ว, กฤษณะ, Faculty of Education; Suratthani Rajabhat University
ทองแจ่ม, ประสิทธิ์, Suratthani Rajabhat University
ทองแจ่ม, ประสิทธิ์, Suratthni Rajabhat University
ทองแจ่ม, ประสิทธิ์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University
ทับทัน, สรียา, Suratthni Rajabhat University

ธำรงสานต์, ทิสวัส, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University. (Kamphaeng Saen Campus)
ธำรงสานต์, ทิสวัส, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ธำรงสานต์, ทิสวัส, Suratthani Rajabhat University (Thailand)

นรเศรษฐโกศล, สลิษา, Suratthani Rajabhat University
นรเศรษฐโกศล, สุชาดา, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University.
นวกุล, เผ่า, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
นับสิบ, อรอำไพ, สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นิจจันพันธ์ศรี, อภิรญา, นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิ่มรัตน์, สุบัณฑิต, Burapha University
นุ่นสุข, วัณณสาส์น, ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตร์ศิลป์
นุ่มนวล, สมทรง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University
นุ่มนวล, สมทรง, Suratthani Rajabhat University

บุญสวยขวัญ, รงค์, Suratthni Rajabhat University
บุญสวยขวัญ, รงค์, สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บุญสวยขวัญ, รงค์, Political Science Programe, School of Liberal Arts, Walailak University. (Thailand)
บุญเลิศ, สาคร, SongKhla Rajabhat University
บุณยะเวชชีวิน, ภูวิน, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทืองรั, ชลัท, Suratthni Rajabhat University
ประเทืองรัตนา, ชลัท, King Prajadhipok's Institute
ปรางค์ทอง, นพดล, Suratthani Rajabhat University
ปานจันทร์, วันชัย, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปานชาวนา, ปริญญา, Suratthani Rajabhat University
ปานชาวนา, ปริญญา, Faculty of Education Suratthani Rajabhat University.
ปานหัวไผ่, ธเนศ, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิฎกรัชต์, ณรงค์ชัย, Mahidol University Salaya Campus

ผิวทองงาม, สมเจตน์, Faculty of Education Suratthani Rajabhat University.

พงศ์พิศ, เสรี, Community Enterprise Institute
พงศ์วิรัตน์, นิภา, Dhonburi Rajabhat University
พงศ์ไพบูลย์, สุธิวงศ์, Suratthni Rajabhat University
พงษ์ต๊ะ, ทศพล, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พงษ์พานิช, บัญชา, Buddhadhasa Arhives; BANGKOK.
พจนะลาวัณย์, ภิญญพันธุ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พรหมศรี, ชัยเสฏฐ์, Master of Business Administration Program; Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
พลพิชัย, พสุวดี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University
พลสิงห์, ชนน์ชนก, Suratthni Rajabhat University
พันธุเมธา, นววรรณ, สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
พันธุเมธา, นววรรณ, A member of the Royal Institute, Art Bureau, the Royal Institute.
พันธุเมธา, นววรรณ, Suratthni Rajabhat University
พันธุ์วัฒนา, พิชศาล, คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พันธ์น้อย, วิชุนี, สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พืชผล, ประเสริฐ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พุฒทอง, อภิศักดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พุมมา, นิพัทธพงศ์, MN Phisanulok Travel & tour Co, Ltd.

ภักดีธนากุล, จรัญ, Suratthni Rajabhat University

มณีใส, โชษิตา, Suratthni Rajabhat University
มากมี, ภัทราวดี, Eastern Asia University
มาเฉลิม, ศราวุธ, Masterof Public Administrationstudent, Graduate School of Public Administration The National institute of Development Administrationand currently works as aneducator in offfiice of Vocational commission, ministry of Education.
มิลำเอียง, กิตติ, นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มูลศิลป์, วุฒิชัย, Suratthni Rajabhat University

รอดทรัพย์, ณรงค์กรรณ, Department of Thai, Faculty of Humanities, Naresuan University.
รักแต่งาม, หิมพรรณ, Suratthni Rajabhat University
รัตนชัย, ภูภณัช, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รัตนะ, สนั่น, ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน Associate Fellow of the Royal Institute, Art Bureau, the Royal Institute
รัตนะ, สนั่น, Associate Fellow of the Royal Institute, Art Bureau, the Royal Institute.
รุนรา, ประเสริฐ
รุ่งอรุณไทยกุล, อธิภู, นักศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฤทธิ์ชู, สารูป, Suratthni Rajabhat University

วราเอกศิริ, ศิวดล, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัฒนางกูร, พรสรรค์, Faculty of Arts Chulalongkorn University.
วัฒนางกูร, พรสรรค์, Suratthani Rajabhat University
วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี, สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิพลชัย, ณัฐา, Suratthani Rajabhat University
วิพลชัย, ณัฐา, Suratthni Rajabhat University
วิพลชัย, ณัฐา, สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิระวรรณ, วรรณธิรา, สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศรีบัวทอง, สุพรรณิการ์
ศรีพิณ, เดชวินิตย์, Suratthani Rajabhat University
ศรีมหาวโร, วิศาล, Suratthni Rajabhat University
ศรีสันติสุข, สมศักดิ์, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.
ศรีหนูสุด, จีรวรรณ, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University.
ศรีหนูสุด, จีรวรรณ, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศรีหนูสุด, จีรวรรณ, Suratthani Rajabhat University (Thailand)
ศรีใหม่, สุชาดา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Law, Suratthani Rajabhat University
ศักดิ์แสง, สิทธิกร, Suratthani Rajabhat University
ศิริกุล, ศิริชัย, Suratthni Rajabhat University
ศิริวงษ์, พิทักษ์
ศิริวรรณ, อภิญญา, สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศิริวรรณ, อภิญญา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University (Thailand)
ศุกลรัตนเมธี, สาลินี, King Mongkut5s Institute of Technology Ladkrabang

สกลเกียรติ, วุฒิพล, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังข์แก้ว, กรชุลี, Faculty of Science and Technology; Suratthani Rajabhat University
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, Ramkhamhaeng University
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, Suratthani Rajabhat University (Thailand)
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, Associate Fellow of the Royal Institute,Art Bureau, the Royal Institute.
สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย, Suratthni Rajabhat University
สัตยานุรักษ์, อรรถจักร์, Faculty of Humanities, Chiang Mai University.
สายแสง, ประจักษ์, ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สายแสง, ประจักษ์, อาจารย์ประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Thailand)
สาแล๊ะ, นูรียัน, สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สิงบัน, ไพโรจน์
สิทธิชัย ชีวะโรรส, สมเจตน์ ผิวทองงาม, Suratthani Rajabhat University
สิทธิฤทธิ์, ชาคริต, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Department of Cultural Promotion.
สินจินดาวงศ์, สิรินธร, Sripatum University
สุขวุ่น, พิชัย, Faculty of Humanities and Social Sciences; Suratthani Rajabhat University
สุขวุ่น, พิชัย, Suratthni Rajabhat University
สุขวุ่น, พิชัย, Suratthani Rajabhat University
สุขศรี, นิตย์ หทัยวสีวงศ์, Suratthni Rajabhat University
สุขโชติ, ชิตชม
สุจฉายา, สุกัญญา, Suratthni Rajabhat University
สุธรรม, ภมรรัตน์, Suratthni Rajabhat University
สุธรรม, ภมรรัตน์, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุนทรธรรม, ชฎารัตน์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

หนูพระอินทร์, อัมพวรรณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หนูพระอินทร์, อัมพวรรณ, สำนักงานกองบรรณาธิการ
หนูพระอินทร์, อัมพวรรณ, (สำนักงานกองบรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หนูพระอินทร์, อัมพวรรณ, สำนักงานกองบรรณาธิการ (Thailand)
หมอยาดี, ปัณฉัตร, Suratthni Rajabhat University
หมื่นไธสง, ชนาใจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หอมทอง, สุดสายชล, Burapha University
หุตินทะ, อารียา, Suratthani Rajabhat University

อริยเดช, ชลินดา, Suratthni Rajabhat University
อัตตวิริยะนุภาพ, กรกช, Suratthni Rajabhat University
อันทะไชย, ผศ.สืบชาติ, Udon Thani Rajabhat University
อินทร์คง, มณีรัตน์, Suratthni Rajabhat University
อิมิวัตร์, ประยูร, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อิ่มสำราญ, บาหยัน, Suratthni Rajabhat University
อุกฤษณ์, อาภรณ์, Suratthni Rajabhat University
อุดม, จันทนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อุดมประมวล, ชัญญา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University
อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธิธรรม, สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษมผลกูล, อภิลักษณ์, Suratthni Rajabhat University
เฉลิมพิพัฒน์, สมพงษ์, Suratthani Rajabhat University
เชยชื่นสกุล, อินทุวรรณา, Suratthni Rajabhat University
เชาวลิตประพันธ์, ปรียารัตน์, Suratthani Rajabhat University
เทพสิงห์, ปัญญา, Prince of Songkla University
เผือกคง, ไชยวัฒน์, Suratthni Rajabhat University
เพชรภิรมย์, ศิริอร, สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพชรแก้ว, ชวน, Suratthni Rajabhat University
เพชรแก้ว, ชวน, Suratthani Rajabhat University
เพชรแก้ว, ชวน, Faculty of Education; Suratthani Rajabhat University
เพชรแก้ว, ชวน, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้าราชการบำนาญ
เพียสุพรรณ, กันตินันท์, สำนักงานกองบรรณาธิการ
เพ็งจันทร์, ศิริพร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เพ็งแก้ว, นุสรา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมืองมีศรี, เบญจลักษณ์, Phranakhon Rajabhat University
เรืองณรงค์, ประพนธ์, Suratthni Rajabhat University
เรืองดำ, ศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรืองรักษ์, ชลดา, Suratthni Rajabhat University
เรืองรักษ์ลิขิต, ชลดา, Chulalongkorn University
เรืองรักษ์ลิขิต, ชลดา, สำนักงานกองบรรณาธิการ
เรืองรักษ์ลิขิต, ชลดา, Faculty of Arts Chulalongkorn University. (Thailand)
เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์, Faculty of Science and Technology; Suratthani Rajabhat University
เรืองศรี, วงษ์สิริ, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลิศอารยกุล, เจนวิทย์, Suratthani Rajabhat University
เลื่อมใสสุข, ชลิดา
เวชวิโรจน์, สุวิมล, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เสรีสังสรรค์, ธีรภัทร์, Suratthani Rajabhat University
เหล่าสุนทร, นิยะดา, ราชบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว
เหล่าสุนทร, นิยะดา, Suratthni Rajabhat University
เอกเพชร, ชูศักดิ์, Suratthni Rajabhat University
เอมอิ่มธรรม, สุกัญญา

แก้วคล้าย, ชะเอม, The Fine Arts Department.
แก้วศรี, ภูริพัฒน์, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แก้วเกาะสะ, กนกวรรณ, Suratthni Rajabhat University
แก้วเกื้อ, เจนต์, Suratthni Rajabhat University
แก้วเสถียร, พงศ์เทพ, Suratthani Rajabhat University
แก้วแสงอ่อ, รุศดา, Thaksin University
แซ่กวั่ง, อมรรัตน์, Suratthani Rajabhat University
แนวแห่งธรรม, รัชฎาพร เกตานนท์, ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แพ่งกุล, พรรณี
แสงทอง, พิเชฐ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Campus
แสงแก้ว, ธีรัตม์, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แสนทวีสุข, ธีระพงษ์, Pibulsongkram Rajabhat University
แสวงกิจ, ภูศิษฐ์, Department of History, Faculty of Social Sciences, Naresuan University.
แหวนเพชร, วิชัย, Phranakhon Rajabhat University

โฉมทอง, ฉลองชัย, สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โชติดิลก, สุนทรี, ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โชติดิลก, สุนทรี, Suratthni Rajabhat University
โยธารักษ์, ประภัสสร, นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Graduate School of Public Administration National Institute of Development Administration.

ไชยพงษ์, อัคคกร, Suratthni Rajabhat University
ไชยฤกษ์, วรพงศ์, Payap University, Chiang Mai
ไชยเชนทร์, จิราพร, Silpakorn University
ไพชาญจิตต์, สายันต์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพรชาญจิตร์, สายันต์, พิพิธภัณฑ์เรือนไทยยายส้มจีน กรุงเก่าอยุธยา
ไวสำรวจ, พูนศักดิ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ไหมจุ้ย, นิทัศ, สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ไหมจุ้ย, นิทัศน์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ไหมเครือแก้ว, สุกัญญา