พฤติกรรมหลังผ่านการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด: กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ไพโรจน์ บุญประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลุ่มผู้เสพยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติดสาเหตุการกลับมาเสพยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาและหลังจากการพ้นโทษรวมทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมหลังผ่านการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด โดยทำการศึกษากลุ่มบุคคลที่เคยเสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจำนวน 850 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่จัดทำขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง20 - 29 ปี เป็นโสด และมีรายได้น้อยยาเสพติดที่เสพมากที่สุดคือยาบ้าจะเสพด้วยการกินมากกว่า4 ครั้ง ต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการเสพ 300-500 บาท ต่อครั้ง เงินที่นำมาซื้อยาเสพติดได้มาจากการทำงาน กู้ยืม และลักขโมย สาเหตุของการติดยาเสพติดและการกลับมาเสพยาเสพติด หลังผ่านการบำบัดรักษาและการพ้นโทษ เนื่องจากในชุมชนนั้นยังมียาเสพติดจำหน่ายอยู่ ส่วนพฤติกรรมหลังผ่านการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติดยังเสพอยู่ หากหยุดเสพจะไม่สบาย ใจสั่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

ผู้เสพส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกเสพได้ ถึงแม้จะได้รับการบำบัดรักษามาแล้ว     ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้เวลาในการบำบัดรักษาอย่างน้อย 4เดือน และติดตามผลหลังมีการบำบัดรักษานาน 1ปี เพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ รวมทั้งชุมชนและคนรอบข้างควรเข้าใจ ให้โอกาสและกำลังใจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้ผู้เสพยาเสพติดเลิกเสพได้อย่างถาวร

 

 

 

The objective of this research was to study a group of drug abusers cause of addiction causes of their relapse to drug abuse after having received treatmentand after the punishment. Furthermore, it was considered important to create a general picture of their situation after treatment and after abuse was stopped by studying different behavioral aspects. The target group consisted of 850 former drug abusers in Chiang Rai province and was selected using the sampling method for collecting the data. The researcher used an in depth interview which semi-structured questions. The research was concluded by analyses and evaluation of the data.

The findings showed that most of drug abusers were single men ages 20–29 years and mostly having a low income. The most addictive drug is amphetamines. The drug abusers generally took it 4 or more times a day at the cost of 300 – 500 baht per time. The money used by drug users was earned by working emanating from taking loans and in several cases from burglary. Causes of addiction and returning to drugs after treatment and punishment, due to the availability of drugs in the community. Withdrawal symptoms occurred after treatment like feeling sick, heart palpitations, feeling nauseated and headaches were other reasons for relapse.

Most of the drug addicts could not stop even after treatment. The recommendation to those concerned is take at least 4 months treatment and follow-up after a year of treatment. To prevent recurrence special attention should be given to mental care and should include social aspects related to their communities. To the people around them that they would not only understand them but give a real opportunity, strong encouragement to change, constant counseling, give recreational activities, show unconditional love, strengthen their mindset in support of their endeavors to stop taking drugs forever.

 


Keywords


พฤติกรรม, การบำบัดรักษา, ผู้เสพยาเสพติดBehavior, Treatment, The drug addiction.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com