ประวัติศาสตร์กฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรมของไทย

พรรณรัตน์ โสธรประภากร

Abstract


การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรม จะทำให้เกิดความเข้าใจกฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ถูกต้องและสามารถนำกฎหมายและหลักกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมเกิดประโยชน์แก่สังคม ด้วยเหตุนี้ นักกฎหมายจึงควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกฎหมายศาล และกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดี เนื่องจากกฎหมายศาล และกระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อีกทั้งกฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรม ยังมีความสัมพันธ์กับระบบการปกครองของแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างแนบแน่น และยังเชื่อมโยงและมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยแต่เนื่องจากมีนักกฎหมายบางคนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายจึงเข้าใจชื่อกฎหมายและความหมายของกฎหมายผิดเพี้ยนไป จะทำให้นำกฎหมายไปใช้ไม่ถูกต้อง ใช้หลักกฎหมายผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายอย่างถูกต้องจะทำให้นำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จะทำให้สังคมทั่วไปได้รับประโยชน์และได้รับความยุติธรรมสูงสุด

The study of Thailand’s legal history, court systems and justice systems will clarify background of law, court systems and justice systems. As a result, those systems can be applied correctly following principles of law which leads to benefits for society. For this reason, legal professionals should well understand legal history, sources of law, court systems and justice systems in the past because the tools of building peacefully society based on legal history, court and justice systems. Moreover, those relate to administration and connect to economic and society in both direct and indirect ways. However, some legal professionals principles of law. This is the reason why some legal professionals bring principles of law into practices incorrectly. Therefore, author suggests the best way for legal professionals practice fairly for people in society with the highest justice levels; therefore, he or she should study legal history.

 


Keywords


ประวัติศาสตร์กฎหมาย, ศาล, กระบวนการยุติธรรมLegal History, Court, Justice Systems

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com