ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พัฒนะ เรือนใจดี, มารุตพงศ์ มาสิงห์

Abstract


การยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ ถึงความสำคัญการพิจารณา ถึงกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญในเนื้อหา รวมไปถึงการเชื่อมโยงของสถาบันทางการเมือง อย่างแนบแน่นของอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร อันเป็นหัวใจของระบบรัฐสภา โดยมีกระบวนการตรวจสอบรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะต้องมีหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ข้อจำกัดอำนาจรัฐ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดกรอบในการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 มีการนำข้อเท็จจริงมาร่างกฎหมาย  มีการนำสิ่งที่อยู่ในระบบกฎหมายอื่นมาใส่ในการเมืองระบบรัฐสภา และมีการนำสิ่งที่อยู่ในระบบประธานาธิบดีมาใส่ในระบบรัฐสภาซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ กระทบต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ มิได้เป็นไปตามทฤษฎีการเมือง บริบทของสังคม

            ดังนั้นบทความข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจถึง กระบวนการของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 และเนื้อหาที่จะต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับระบบรัฐสภาและเป็นเรื่องเดียวกัน

           The draft law Constitution of 2560 contained in the Constitution. Considering the importance of The constitution drafting process in the body. The linking of political institutions.The oscillations of the legislative and executive powers. The heart of the system The constitutional review process, the country's democratization. It must be the principle of indivisible sovereignty. Regulations on the subject of rights and freedoms. Limitation of state power By law, the current constitution of 2560 has set the framework for the draft constitution. The Constitution Act of 2560 introduced a draft law to the facts. There is something else in the legal system into a parliamentary political system. And the introduction of what is in the presidential system into a parliamentary system. Which these issues The principle of separation of powers Not according to political theorist Social context.

            The article some remarks about the present constitutional law. Focused on creating a better understanding. The process of drafting the Constitution Act of 2560, and the content must appear in the current edition of the Constitution Act, 2560 must be consistent with the parliamentary system and is about the same.

 Constitutional, Parliamentary system, the principle of separation of powers.


Keywords


รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา, หลักการแบ่งแยกอำนาจConstitutional, Parliamentary system, the principle of separation of powers

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com