วารสารวิจัยและพัฒนา มรส. (SRU Research and Development Journal)