Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2014): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557 7 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหารและครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา Abstract   PDF
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 
Vol 1, No 1 (2014): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557 Awareness, Affect and Application to Ethics, Personal Mastery, and Entrepreneurial Opportunity Abstract
Murray Hunter
 
Vol 4, No 2 (2017): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) Community of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond Abstract   PDF
กฤษณะ ทองแก้ว
 
Vol 2, No 1 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558 TQF กับการเป็นอาจารย์มืออาชีพ (TQF for Professionals) Abstract   PDF
จิรณี ตันติรัตนวงศ
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน : โอกาส และความท้าทาย Abstract   PDF
ศุภชัย ยาวะประภาษ
 
Vol 5, No 1 (2018): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561 กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายการบริหารจัดการเมือง Abstract   PDF
รงค์ บุญสวยขวัญ
 
Vol 4, No 2 (2017): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) กระบวนการสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Abstract   PDF
พิชิต ฤทธิ์จรูญ
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษา เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ Abstract   PDF
ศิริวรรณ จุลทับ, จินตนา ตันสุวรรณนนท์
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐาน : แนวคิด แนวทางและกรณีศึกษา Abstract   PDF
กล้า ทองขาว
 
Vol 5, No 2 (2018): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย Abstract   PDF
วัฒนา รัตนพรหม
 
Vol 3, No 1 (2016): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559 การจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลเพื่อกิจกรรมการดำน้ำลึก : เรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, พิสดาร์ รุ่งเรืองทองทวี, กุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์
 
Vol 4, No 1 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสถานีตำรวจภูธรสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร Abstract   PDF
เฉลิมพล ประเทียบอินทร์
 
Vol 5, No 1 (2018): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561 การบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
จันทิมา องอาจ
 
Vol 5, No 1 (2018): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบสอบเทสเลท ตามโมเดลทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและโมเดล ทฤษฎีการตอบสนองเทสเลท Abstract   PDF
จงกล บัวแก้ว, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
 
Vol 3, No 1 (2016): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559 การประเมินการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา Abstract   PDF
ถวิลวดี บุรีกุล, มานวิภา อินทรทัต, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, นิตยา โพธิ์นอก, รัชวดี แสงมหะหมัด, วรัญญา วุฒิพันธุ์, สกล สิทธิกัน
 
Vol 4, No 1 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 การปรับปรุงนโยบายมาตรฐานการครองชีพของประเทศไทย ด้วยปัจจัยด้านความพึงพอใจทางสังคม Abstract   PDF
ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ, รัชวดี แสงมหะหมัด
 
Vol 4, No 2 (2017): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษาตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
กรกนก เกิดสังข์
 
Vol 4, No 1 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
อรัญยา ปฐมสกุล
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
จิรพงษ์ บำรุงพันธ์, สุนทร พูนเอียด, สมคิด รัตนพันธุ์
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Abstract   PDF
ยุภาดี ปณะราช
 
Vol 2, No 1 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558 การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจแบบพอเพียงของโรงเรียน ในกลุ่มสุราษฎร์ธานี 2 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี Development of Learning Management Manual Based on Sufffiiciency Economy Philosophy o Abstract   PDF
นิวัฒน์ รักษ์รอด, นิตยา กันตะวงษ์, พรศักดิ์ อาษาสุจริต
 
Vol 3, No 2 (2016): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2559 การพัฒนางานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
เอมิกา แช่มศรีรัตน์
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
สุรีวรรณ ชัยเพชร, วัฒนา รัตนพรหม, ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
 
Vol 5, No 1 (2018): วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากแมลงในท้องถิ่นของเกษตรกร Abstract   PDF
จิตเกษม หลำสะอาด, พรพรหม พรมเมศร์
 
Vol 2, No 2 (2015): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2558 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นสาระสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ป่าต้นน้ำเขาประ – บางคราม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ Abstract   PDF
มานะ ถูวะการ, สุรพล เนาวรัตน์, ธงชัย เครือหงษ์
 
1 - 25 of 136 Items 1 2 3 4 5 6 > >>