โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Titleโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Publication TypeArticle Journal
ปีที่เผยแพร่2551
Authorsสิรินธร, สินจินดาวง
ชื่อวารสารวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่1
ฉบับที่2
หน้าเริ่มต้น45
หน้า58
วันที่เผยแพร่01/2556
ประเภทของของความบทบรรณาธิการ
คำค้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ, โปรแกรมเอชแอลเอ็ม, โมเดลระดับนักเรียน, โมเดลระดับโรงเรียน
ฉบับที่พิมพ์1