[1]
สุขวุ่นด. 2019. “ธรรมะกับการเมือง” "Dharma and Politics". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 11, 2 (Aug. 2019), 273-288.