[1]
เหล่าพราหมณ์ จ. 2021. วิเคราะห์ผลกระทบของการระบาด Covid-19 ต่อธุรกิจสายการบินและ แนวโน้มอนาคตของธุรกิจสายการบินหลังการระบาด Analysis of impact of COVID-19 pandemic on airlines business and trend of airlines business post pandemic . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 13, 1 (Feb. 2021), 112–135.