[1]
แก้วเกื้อ เ. and อริยเดช ช. 2022. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina platensis in Palm Oil Mill Effluent). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 1, 2 (Dec. 2022), 59–72.