[1]
สุขศรี น.ห. 2022. กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 1, 2 (Dec. 2022), 141–148.