[1]
ทองแจ่ม ป. 2022. เดินสู่อิสรภาพ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 1, 2 (Dec. 2022), 149–152.