(1)
พยัฆพันธ์ณ. สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. jhsc 2019, 11, 103-136.