(1)
ณ ทองแก้วผ. “รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร” Conservative and Restorative Pattern of Traditional Sailing Boat for Ecotourism in Lamae District, Chumphon Province. jhsc 2019, 11, 57-78.