(1)
คชเวชน. การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง1 Fiscal Management of Local Administrative Organization Centers in Rayong Province. jhsc 2019, 11, 221-243.