(1)
กาลวิบูลย์ผ. ส่วนหลัง. jhsc 2019, 11, 289-307.