(1)
แย้มใหม่ส. หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s Face and Tiny Headdress: Cultural Capital Development to Economic Capital. jhsc 2021, 13, 84-111.