(1)
เหล่าพราหมณ์ จ. . วิเคราะห์ผลกระทบของการระบาด Covid-19 ต่อธุรกิจสายการบินและ แนวโน้มอนาคตของธุรกิจสายการบินหลังการระบาด Analysis of Impact of COVID-19 Pandemic on Airlines Business and Trend of Airlines Business Post Pandemic. jhsc 2021, 13, 112-135.