(1)
สินจินดาวงศ์ ส. โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis). jhsc 2022, 1, 45-58.