(1)
เชยชื่นสกุล อ. การนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติ ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Free Humanity from the Constraints of Materialism According to Than Ajahn Buddhad?Sa). jhsc 2022, 1, 11-30.