ณ ทองแก้วผ. (2019). “รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร” Conservative and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism in Lamae district, Chumphon province. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 57-78. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1019