สุขวุ่นด. (2019). “ธรรมะกับการเมือง” "Dharma and Politics". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 273-288. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1022