กาลวิบูลย์ผ. (2019). ส่วนหลัง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 289-307. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1024