สุขศรี น. ห. (2022). กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), 141–148. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20