ทองแจ่ม ป. (2022). เดินสู่อิสรภาพ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), 149–152. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3