ทับทัน ส. ปริศนาคำทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย (Riddles: Linguistic Devices and Thai Wisdom). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 83–96, 2022. Disponível em: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/10. Acesso em: 15 jul. 2024.