สุขวุ่นด. “ธรรมะกับการเมือง” "Dharma and Politics". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), v. 11, n. 2, p. 273-288, 16 Aug. 2019.