กาลวิบูลย์ผ. ส่วนหลัง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), v. 11, n. 2, p. 289-307, 16 Aug. 2019.