สังข์วิจิตร เ. . การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), [S. l.], v. 13, n. 1, p. 135–152, 2021. Disponível em: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1147. Acesso em: 1 oct. 2023.