เมธาวิริยะกุล ว. . . การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงของภาษาล่าหู่ กับภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), [S. l.], v. 13, n. 1, p. 190–211, 2021. Disponível em: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1148. Acesso em: 30 nov. 2022.