สินจินดาวงศ์ ส. โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 45–58, 2022. Disponível em: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/2. Acesso em: 15 jul. 2024.