เลิศไพฑูรย์ศ.ดร.สมคิด. 2019. “การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11 (2), 1-56. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1016.