ณ ทองแก้วผศ.เบญจมาศ. 2019. “‘รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร’ Conservative and Restorative Pattern of Traditional Sailing Boat for Ecotourism in Lamae District, Chumphon Province”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11 (2), 57-78. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1019.