สุขวุ่นดร.พิชัย. 2019. “‘ธรรมะกับการเมือง’ "Dharma and Politics"”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11 (2), 273-88. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1022.