กาลวิบูลย์ผศ.ดร.สุมาลัย. 2019. “ส่วนหลัง”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11 (2), 289-307. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1024.